KHK小原齿条,齿轮

因为齿条机构非常简单, 所以在设计时可以根据环境条件选择不同材质、热处理方法、强度及精度。另外, 因为结构简单, 所以可以节约成本
各个产品的规格表中所揭载的容许弯曲强度及齿面强度值, 是本社假设在一定的使用条件下而计算出来的参考值。我们建议使用者在使用前, 一定根据实际的使用条件进行强度计算后选择齿轮。
①除斜齿齿条外, KHK 标准齿条只要模数相同, 与所有的正齿轮都可以配套。而且, 齿宽不同的产品也可以作为配对小齿轮使用。
②KRHG·KRHGF、SRHEF、SRH 的配对齿轮有限制。另外, 产品的轮齿旋向有右旋及左旋, 请在选择时注意旋向
①KHK标准齿条均可进行追加工,但减小齿宽的加工会降低齿轮精度,请避免进行这种加工。另外, 对磨齿齿条及带装配孔系列的产品做追加工后可能引起精度下降。
②齿条的基准线高度的尺寸管理, 是以齿条的底面作为基准面, 使用量柱测试齿厚来实现。如果对齿条的底面进行加工, 可能会使齿条的精度下降。
③对齿条的端面做加工时, 请特别注意连接部的齿距(p)精度。还有, 连接部的齿距公差为正值时, 此部分的啮合变差,所以请按负公差对接合部做追加工。
④进行定位销用钻孔加工时,作为底孔加工,请将齿条固定在安装面上对二者同时进行钻孔,然后插入定位销。
⑤材料为S45C及SCM440(磨齿产品除外)的KHK标准齿条产品可以进行齿面高频淬火处理, 但要注意齿距精度的下降。
⑥追加工后, 需要对所有的棱角部做倒角加工, 并去除毛刺。棱角部为锐角或留有毛刺等的产品在使用时非常危险, 请多加注意。
⑦用台钳等夹住齿顶时, 请注意调整夹压, 不要压坏轮齿。压痕会导致产生噪音。

分类: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 标签: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

MRGF2-500,MRGF2.5-500,MRGF3-500,MRGFD1.5-500J,MRGFD2-500J,MRGFD2.5-500J,MRGFD3-500J,KRGF1.5-500H,KRGF1.5-1000H,KRGF2-500H,KRGF2-1000H,KRGF2.5-500H,KRGF2.5-1000H,KRGF3-500H,KRGF3-1000H,KRGF-H·KRGFD-H,KRGFD1.5-500HJ,KRGFD1.5-1000HJ,KRGFD2-500HJ,KRGFD2-1000HJ,KRGFD2.5-500HJ,KRGFD2.5-1000HJ,KRGFD3-500HJ,KRGFD3-1000HJ,KRG1-100,KRG1-500,KRG1.5-100KRG1.5-500,KRG2-100,KRG2-500,KRG2.5-100KRG2.5-500,KRG3-100,KRG3-500,KRGD1-500,KRGD1.5-500,KRGD2-500,KRGD2.5-50,KRGD3-500,KRF2-1000H,KRF2.5-1000H,KRF3-1000H,KRF4-1000H,KRF5-1000H,KRFD1.5-1000HJ,KRFD2-1000HJ,KRFD2.5-1000HJ,KRFD3-1000HJ,KRFD4-1000HJ,KRFD5-1000HJ,SRF2-1000HL,SRF2-1500HL,SRF2-2000HL,SRF2.5-1000HL,SRF2.5-1500HL,SRF2.5-2000HL,SRF3-1000HL,SRF3-1500HL,SRF3-2000HL,SRF4-1000HL,SRF4-1500HL,SRF4-2000HL,SRF5-1000HL,SRF5-1500HL,SRF5-2000HL,SRF6-1000HL,SRF6-1500HL,SRF6-2000HL,SRFD2-1500HLJ,SRFD2-2000HLJ,SRFD2.5-1000HLJ,SRFD2.5-1500HLJ,SRFD2.5-2000HLJ,SRFD3-1000HLJ,SRFD3-1500HLJ,SRFD3-2000HLJ,SRFD4-1000HLJ,SRFD4-1500HLJ,SRFD4-2000HLJ,SRFD5-1000HLJ,SRFD5-1500HLJ,SRFD5-2000HLJ,SRFD6-1000HLJ,SRFD6-1500HLJ,SRFD6-2000HLJ,SUR1-500,SUR1.5-500,SUR1.5-1000,SUR2-500,SUR2-1000,SUR2.5-500,SUR2.5-1000,SUR3-500,SUR3-1000,SUR4-500,SUR4-1000,SRFK0.5-300J,SRFK0.8-300J,SRFK1-300J,SRFK1-500J,SRFD1.5-300J,SRFD1.5-500J,SRFD1.5-1000,SRFD1.5-1500,SRFD1.5-2000,SRFD2-300J,SRFD2-500J,SRFD2-1000,SRFD2-1500,SRFD2-2000,SRFD2.5-300J,SRFD2.5-500J,SRFD2.5-1000,SRFD2.5-1500,SRFD2.5-2000,SRFD3-300J,SRFD3-500J,SRFD3-1000,SRFD3-1500,SRFD3-2000,SRFD4-500J,SRFD4-1000,SRFD4-1500,SRFD4-2000,SRFD5-500J,SRFD5-1000,SRFD5-1500,SRFD5-2000,SRFD6-500J,SRFD6-1000,SRFD6-1500,SRFD6-2000,SRAF1.5-1000,SRAF2-1000,SRAF2.5-1000,SRAF3-1000,SRAF4-1000,SRAF1.5-2000,SRAF2-2000,SRAF2.5-2000,SRAF3-2000,SRAFK1.5-1000J,SRAFD2-1000J,SRAFD2.5-1000J,SRAFD3-1000J,SRAFD4-1000J,KRHG1-100R,KRHG1-100L,KRHG1.5-100R,KRHG1.5-100L,KRHG2-100R,KRHG2-100L,KRHG2.5-100R,KRHG2.5-100L,KRHG3-100R,KRHG3-100L,KRHGF1-500R,KRHGF1-500L,KRHGF1.5-500R,KRHGF1.5-500L,KRHGF2-1000R,KRHGF2-1000L,KRHGF2.5-1000R,KRHGF2.5-1000L,KRHGF3-1000R,KRHGF3-1000L,KRHGFD1-500RJ,KRHGFD1-500LJ,KRHGFD1.5-500RJ,KRHGFD1.5-500LJ,KRHGFD2-1000RJ,KRHGFD2-1000LJ,KRHGFD2.5-1000RJ,KRHGFD2.5-1000LJ,KRHGFD3-1000RJ,KRHGFD3-1000LJ,SRH2-500R,SRH2-500L,SRH2-1000R,SRH2-1000L,SRH3-100R,SRH3-100L,SRH3-500R,SRH3-500L,SRH3-1000R,SRH3-1000L,SHE1.5-25L,SHE1.5-30L,SHE2-18L,SHE2-24L,SHE2-30L,SHE3-20L,SHE3-25L,SHE3-30L,SHE4-18L,SHE4-24L,SHE4-30L,SHE5-18L,SHE5-24L,SHE6-20L,SRG0.5-100,SRG0.8-100,SRG1-100,SRG1.5-100,SRG2-100,SRG2.5-100,SRG3-100,SRG4-100,SRG5-110,SRG6-110,SRGF0.5-300,SRGF0.8-300,SRGF1-300,SRGF1-500,SRGF1.5-500,SRGF1.5-1000,SRGF2-500,SRGF2-1000,SRGF2.5-500,SRGF2.5-1000,SRGF3-500,SRGF3-1000,SRGF4-500,SRGF4-1000,SRGF5-500,SRGF5-1000,SRGF6-500,SRGF6-1000,SRGFK0.8-300J,SRGFK1-300J,SRGFK1-500J,SRGFD1.5-500J,SRGFD1.5-1000J,SRGFD2-500J,SRGFD2-1000J,SRGFD2.5-500J,SRGFD2.5-1000J,SRGFD3-500J,SRGFD3-1000J,SRGFD4-500J,SRGFD4-1000J,SRGFD5-500J,SRGFD5-1000J,SRGFD6-500J,SRGFD6-1000J,SR0.5-100,SR0.8-100,SR1-100,SR1-300,SR1-500,SR1.5-100,SR1.5-300,SR1.5-500,SR2-100,SR2-300,SR2-500,SR2.5-100,SR2.5-300,SR2.5-500,SR3-100,SR3-300,SR3-500,SR4-100,SR4-500,SR5-110,SR5-500,SR6-110,SR6-500,DRF1.5-500,DRF1.5-1000,DRF2-500,DRF2-1000,DRF2.5-500,DRF2.5-1000,DRF3-500,DRF3-1000,PR1-500,PR1.5-500,PR1.5-1000,PR2-500,PR2-1000,PR2.5-500,PR2.5-1000,PR3-500,PR3-1000,SRO1-500,SRO1.5-500,SRO2-500,SRO2-1000,SRO2.5-500,SRO2.5-1000,SRO3-500,SRO3-1000,SRO4-500,SRO4-1000,KRHG1-100R,KRHG1-100L,KRHG1.5-100R,KRHG1.5-100L,KRHG2-100R,KRHG2-100L,KRHG2.5-100R,KRHG2.5-100L,KRHG3-100R,KRHG3-100L,KRHGF1-500R,KRHGF1-500L,KRHGF1.5-500R,KRHGF1.5-500L,KRHGF2-1000R,KRHGF2-1000L,KRHGF2.5-1000R,KRHGF2.5-1000L,KRHGF3-1000R,KRHGF3-1000L,KRHGFD1-500RJ,KRHGFD1-500LJ,KRHGFD1.5-500RJ,KRHGFD1.5-500LJ,KRHGFD2-1000RJ,KRHGFD2-1000LJ,KRHGFD2.5-1000RJ,KRHGFD2.5-1000LJ,KRHGFD3-1000RJ,KRHGFD3-1000LJ,SRH2-500R,SRH2-500L,SRH2-1000R,SRH2-1000L,SRH3-100R,SRH3-100L,SRH3-500R,SRH3-500L,SRH3-1000R,

机械零件

KHK小原齿轮